Правила за работа на Националната контролна комисия на Движение „Да България!“

Viber

(Приети по решение на НКК от 11.01.2017 г., изменени с решения на НКК от 27.6.2017, от 12.12.2018 и от 08.02.2022)

I. Общи положения

(1) (изм. 12.12.2018 г.) Настоящите правила се приемат на основание чл. 18, ал. 8 от Устава на Движение Да, България! и с тях се определят условията и редът на работа на Националната контролна комисия на Движението. За приемане, допълване и изменение на правилата са необходими най-малко 5 гласа „за“.

(2) (изм. 08.02.2022 г.) Националната контролна комисия е постоянен контролен орган, който следи за спазването на Устава на Движението, решава спорове по тълкуването и прилагането на неговите норми и налага наказания на членове на Движението при условията на Устава и проверява редовността на свикване на Национална конференция.

II. Състав на Националната контролна комисия

(1) (доп. 27.6.2017) Националната контролна комисия се състои от 7 редовни членове с мандат от 3 години. При предсрочно прекратяване на мандата на редовен член, мястото му се заема от резервен член, определен по решение на останалите членове на Националната контролна комисия. При встъпване в длъжност на резервен член, председателят на Националната контролна комисия му предоставя достъп до всички протоколи и пълната документация за работата на комисията и му разяснява правилата за работа и процедурите, които са възприети от Националната контролна комисия.

(2) (изм. 08.02.2022 г.) Редовните членове на Националната контролна комисия избират помежду си председател и заместник председател. Председателят и/или заместник председателят може да бъде променен по всяко време с последващо решение на Националната контролна комисия. Председателят на Националната контролна комисия има следните задължения:

1. свиква и ръководи заседанията на Комисията;

2. предлага дневния ред на заседанията;

3. определя докладващи по постъпилите сигнали;

4. следи за спазването на сроковете при изготвянето на докладите и становищата на Комисията; и

5. представлява Комисията и комуникира от нейно име с останалите органи на Движението.

(3) (изм. 08.02.2022 г.) Ако Председателят отсъства или е във временна обективна невъзможност да участва в заседание на Комисията, функцията му се изпълнява от заместник председателя.

III. Дейност на Комисията

(1) (изм. 08.02.2022 г.) В дейността си Националната контролна комисия се ръководи от Устава на Движението, Етичните правила, както и от законите на Република България.

(2) (изм. 08.02.2022 г.) Комисията е независима в решенията си от всички останали органи на Движението. Тя приема и проучва при строга поверителност сигнали за нарушения на Устава или действия, които са основание за налагане на наказания на членове на Движението.

(3)В края на всяка календарна година Националната контролна комисия представя в обобщен вид отчет за дейността си и разработва предложения и препоръки за подобряване на механизмите за контрол на спазването на Устава.

(4) Всеки член на Националната контролна комисия има пълен достъп до цялата документация на Движението, за целите на изпълнение на контролните си функции, предвидени в Устава.

IV. Заседания на Комисията

(1) Националната контролна комисия заседава не по-рядко от веднъж на два месеца, освен ако по-кратки срокове са предвидени в настоящите Правила при специални случаи. При необходимост Председателят на Комисията свиква допълнителни заседания с едноседмично предизвестие до членовете на Комисията. Заседание може да бъде свикано и по искане на трима члена на Комисията, отправено до останалите членове. Заседанията се провеждат при закрити врати и на тях не се допускат външни лица, освен за изслушване на член на Движението, чието изключване се иска.

(2) Заедно с поканата за заседанието членовете на Комисията получават дневния ред. Дневният ред може да бъде допълван с решение на Комисията по предложение на член на заседанието. Заседанието е редовно, ако в него участват най-малко 5 члена на Комисията. Участието в заседанието може да се реализира и чрез телекомуникационни средства, като е допустимо заседанията да се провеждат и изцяло неприсъствено.

(3) (изм. 08.02.2022 г.) Проекторешенията се докладват от определения от Председателя докладчик и се вземат с явно гласуване и не по-малко от четири гласа в подкрепа на решението.

(4) (изм. 12.12.2018) На всяко заседание се определят председател и протоколист, които водят протокол. Протоколът съдържа имената на присъствалите, дневния ред на заседанието и взетите решения. Протоколът се изготвя до 7 дни след провеждането на заседание и се подписва от председателя и протоколиста на заседанието, след което се изпраща на всички членове на Комисията.

V. Процедура за проверка на сигнали за нарушения

(1) (изм. 08.02.2022 г.) Националната контролна комисия провежда при строга поверителност и спазване на презумпцията за невиновност проверка по сигнали за нарушения на Устава или извършване на действия, засягащи публичния образ на движението. По изключение и ако важни причини налагат това, по преценка на Председателя и след съгласуване с поне двама други члена на Комисията, той може да информира за постъпил сигнал Председателя на Движението и/или Изпълнителния Съвет, за което е длъжен незабавно да информира останалите членове на Комисията. Всички информирани за постъпил сигнал лица са длъжни да пазят неговата поверителност.

(2) (изм. 12.12.2018 г.) Сигналите за нарушения или жалби се подават до Националната контролна комисия в писмен вид в Деловодството на Движението или на определения за целта електронен адрес и се предават незабавно на Председателя. За разглеждане се допускат единствено сигнали, които отговарят на следните условия:

1. Позволяват по еднозначен начин да се идентифицира лицето, за което се твърди, че е извършило нарушение;

2. Съдържат данни за контакт с подателя на сигнала;

3. Съдържат конкретна, ясна и проверима информация за фактите, които според подателя на сигнала представляват нарушение, както и конкретната разпоредба от Устава, която е нарушена според подателя на сигнала;

4. Съдържат посочените в сигнала доказателства за тези факти, ако има такива.

Националната контролна комисия може да откаже да разгледа сигнал, ако подателят не е платил членския си внос за предходните 6 месеца.

(3) Когато сигналът не отговаря на изискванията на ал. 2 по-горе, Председателят дава подходящ срок за отстраняване на недостатъците, но не по-дълъг от 2 седмици. Дори подалото сигнала лице да не отстрани недостатъците в срок, Председателят внася сигнала за разглеждане на следващото заседание на Комисията, която взема решение дали той да бъде върнат или да бъде разгледан, въпреки пороците.

(4) На всички членове на Комисията се осигурява пълен достъп до постъпилите документи по всички сигнали.

(5) (изм. 08.02.2022 г.) Комисията уведомява писмено и предоставя информация за твърдяното нарушение на засегнатото лице, както и на Председателя на местната организация, чийто член е засегнатото лице, и изисква от тях писмени становища в срок от 2 седмици. В отделни случаи, Комисията може да реши да изслуша засегнатите страни.

(6) След получаването на писмените отговори Комисията разглежда случая на следващото си заседание. Засегнатите страни се уведомяват писмено за становището на Комисията.

(7) (изм. 08.02.2022 г.) Ако са налице обстоятелства, които биха възпрепятствали безпристрастността на преценката по конкретен случай на определен член, съответният член е длъжен да съобщи и да не участва в обсъждането на случая и гласуването по него. При разглеждане на сигнал срещу член на Комисията, той няма право да участва в обсъжданията, нито да гласува.

(8) (изм. 08.02.2022 г.) Ако Комисията прецени, че не е налице основание за налагане на наказание на засегнатото лице, сигналът се отхвърля с мотивирано решение, което е поверително и достъп до което имат единственото членовете на Комисията, подателят на сигнала и засегнатото лице. Нарушаването на поверителността на това решение от когото и да било представлява тежко нарушение от естество да накърни публичния образ на Движението и е само по себе си основание за налагане на наказание на нарушителя. Тези решения се публикуват на интернет страницата на Движението, след анонимизиране на всички лични данни на подателя на сигнала и засегнатото лице.

(9) (изм. 12.12.2018 г. и 08.02.2022 г.) При установяване на наличие на основание за налагане на наказание на член на Движението, Комисията го приема с мотивирано решение, което в случаите на изключване се изпраща за изпълнение от Националния съвет и заличаване на изключеното лице от списъка на членовете, а след изготвяне на мотивите съгласно ал. 10 се обявява публично и на интернет страницата на Движението.

(10) (нова 12.12.2018 г.) Решенията по ал. 8 и 9 се гласуват от присъстващите членове на Комисията на заседанието, на което се разглежда сигнала. Мотивите към решението се изготвят от съответния докладчик в срок от 1 месец след това, освен ако същият е с особено мнение. В този случай Председателят на Комисията определя кой от гласувалите да напише мотивите. Членовете на Комисията, които са несъгласни с решението, могат в същия срок да напишат своите особени мнения, които се обявяват заедно с мотивите към него.

VI. Процедура за тълкуване и решаване на спорове по тълкуване на Устава

(1) Националната контролна комисия може да бъде сезирана с конкретно искане за тълкуване на Устава по точно поставен въпрос от Председателя на Движението, от най-малко трима члена на Изпълнителния съвет, от петима члена на Националния съвет или от поне десет члена на Движението.

(2) Искането за тълкуване на Устава се разпределя на докладчик от Председателя на Комисията най-късно до два работни дни след постъпването му, а заседанието за обсъждането му се насрочва възможно най-скоро след това, но не по-късно от 25 дни от датата на искането.

(3) Решението на Комисията се взема с обикновено мнозинство и съдържа конкретен отговор на поставения въпрос и се публикува на страницата на Движението.

(4) В случай на спор между органи на Движението относно възложените им компетенции, съгласно Устава, те могат да отнесат този спор за разрешаване от Комисията. Искането се разглежда по реда на ал. 2 по-горе. Решението на Комисията в този случай се изпраща на представителите на съответните органи и не подлежи на оповестяване.

VII. Процедура за проверка на редовността на Национална конференция

Националната контролна комисия следи служебно за спазването на процедурата по Устава за свикване и провеждане на Национална конференция. В случай на констатирани пороци, Председателят свиква при първа възможност заседание на Комисията, на което те да бъдат обсъдени. Решението на Комисията се изпраща за сведение до съответните отговорни за свикването лица, като има консултативен характер и не се обявява по друг начин. При откриване на Националната конференция Председателят на Националната контролна комисия изразява становището на Комисията, дали Националната конференция е редовно свикана.

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK