Законопроект за въвеждане на видеонаблюдение в реално време на броенето на гласовете и е-подписки за изборите

11 януари 2021, понеделник Viber

Законопроект за въвеждане на видеонаблюдение в реално време на броенето на гласовете и е-подписки за изборите

ПРОЕКТ!

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Изборния кодекс

(Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014 г., изм. ДВ. бр.35 от 22 Април 2014 г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 22 Юли 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 28 Октомври 2016 г., доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016 г., изм. ДВ. бр.20 от 7 Март 2017 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., бр. 94 от 13.11.2018 г., изм. и доп., бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 21 от 12.03.2019 г., в сила от 12.03.2019 г., изм., бр. 29 от 8.04.2019 г., в сила от 8.04.2019 г., бр. 34 от 23.04.2019 г., изм. и доп., бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г., изм., бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г., изм. и доп., бр. 88 от 13.10.2020 г., изм., бр. 107 от 18.12.2020 г.)

§.1. В чл. 57, ал. 1 т. 34 се изменя така:

“34. определя техническите параметри и стандарти за електронно подписване на списъци на избиратели, подкрепящи регистрация на партия, коалиция или инициативен комитет и ги публикува на интернет страницата на комисията едновременно с публикуването на образците на изборните книжа;”

§.2. В чл. 114, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова т. 12:

“12. излъчва на живо действията по преброяване на гласовете, съставяне и подписване на протокола, както и опаковането на изборните книжа.”

§.3. В чл. 120, ал. 1 се създава нова т. 10:

“10. излъчва на живо действията по преброяване на гласовете, съставяне и подписване на протокола, както и опаковането на изборните книжа.”

§.4. В чл. 126, ал. 1 се създава нова т. 7:

“7. излъчва на живо действията по преброяване на гласовете, съставяне и подписване на протокола, както и опаковането на изборните книжа.”

§.5. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 3, т. 5 навсякъде след думите “саморъчен подпис” се поставя запетая, добавят думите “вкл. квалифициран електронен подпис” и след тях се поставя запетая;
 2. Създава нова ал. 5:

“(5). Подкрепата по ал. 3, т. 5 се да бъде може да бъде заявена и по електронен път посредством заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, подписано с използването на персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите .”

§.6. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 3, т. 6 навсякъде след думите “саморъчен подпис” се поставя запетая, добавят думите “вкл. квалифициран електронен подпис” и след тях се поставя запетая;
 2. Създава нова ал. 5:

“(5). Подкрепата по ал. 3, т. 6 се да бъде може да бъде заявена и по електронен път посредством заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, подписано с използването на персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите .”

§.7.. В чл. 257 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 2 след думите “саморъчен подпис” се поставя запетая, добавят думите “вкл. квалифициран електронен подпис” и след тях се поставя запетая;
 2. Създава се нова ал. 5:

“(5) Подкрепата по ал. 2 се да бъде може да бъде заявена и по електронен път посредством заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, подписано с използването на персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите.”

§.8.  Създава се чл. 284а:

“Публичност на действията по преброяване на гласовете

Чл. 284а. (1) Гражданите могат да следят действията по преброяване на гласовете, съставяне и подписване на протокола, както и опаковането на изборните книжа в реално време чрез видеонаблюдение, което се излъчва на живо в телекомуникационните мрежи. Излъчването трябва да позволява пряка видимост на бюлетините по време на преброяването и на съставения протокол.

(2) Действията по ал. 1 се излъчват от всяка секционна избирателна комисия и са достъпни свободно и безплатно на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

(3) Право да излъчват имат и лицата по чл. 272.”

§.9. В чл. 320 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 2 след думите “саморъчен подпис” се поставя запетая, добавят думите “вкл. квалифициран електронен подпис” и след тях се поставя запетая;
 2. Създава се нова ал. 5:

“(5) Подкрепата по ал. 2 се да бъде може да бъде заявена и по електронен път посредством заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, подписано с използването на персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите.”

§.10. Създава се чл.336а:

“Публичност на действията по преброяване на гласовете

Чл. 336а. (1) Гражданите могат да следят действията по преброяване на гласовете, съставяне и подписване на протокола, както и опаковането на изборните книжа в реално време чрез видеонаблюдение, което се излъчва на живо в телекомуникационните мрежи. Излъчването трябва да позволява пряка видимост на бюлетините по време на преброяването и на съставения протокол.

(2) Право да излъчват имат  лицата по чл. 272.”

§.11. В чл. 367 се правят следните изменения  и допълнения:

В ал. 2 след думите “саморъчен подпис” се поставя запетая, добавят думите “вкл. квалифициран електронен подпис” и след тях се поставя запетая;

Създава се нова ал. 5:

“(5) Подкрепата по ал. 2 се да бъде може да бъде заявена и по електронен път посредством заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, подписано с използването на персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите.”

§.12. В чл. 416 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 2 след думите “саморъчен подпис” се поставя запетая, добавят думите “вкл. квалифициран електронен подпис” и след тях се поставя запетая;
 2. Създава се нова ал. 5:

“(5) Подкрепата по ал. 2 се да бъде може да бъде заявена и по електронен път посредством заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, подписано с използването на персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите.”

§.13. Създава се чл. 4434а:

“Публичност на действията по преброяване на гласовете

Чл. 443а.(1)  Гражданите могат да следят действията по преброяване на гласовете, съставяне и подписване на протокола, както и опаковането на изборните книжа в реално време чрез видеонаблюдение, което се излъчва на живо в телекомуникационните мрежи. Излъчването трябва да позволява пряка видимост на бюлетините по време на преброяването и на съставения протокол.”

(2) Право да излъчват имат  лицата по чл. 431.”.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§.14.(1) Видеоизлъчването на преброяването на гласовете и съставянето на протоколите от секционните избирателни комисии по чл. 284а, чл. 336а и чл. 443а се осъществява чрез единна платформа, която осигурява проследяването му по избирателни секции.

(2) Централната избирателна комисия осигурява платформата по ал. 1 и техническата възможност на секционните избирателни комисии да предават на живо действията по преброяването на гласовете и съставянето на протоколите им.

МОТИВИ

Чрез проекта на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс се предлагат две основни мерки: 

 1. Възможност за събиране на подписки за подкрепа на партии, коалиции и инициативни комитети и по електронен път
 2. Видеонаблюдение на процеса на броене на бюлетини, попълване на протоколи и опаковане на изборни книжа

В контекста на пандемия и изисквания за социална дистанция, изискването за събиране на подписи присъствено води до повишен здравен риск и до демотивиране на подкрепящите.

Поради това предлагаме две опции за събиране на подписки по електронен път:

1. С квалифициран електронен подпис – съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) 910/2014 квалифицираният електронен подпис има силата на саморъчен, съответно и без изрична уредба в Изборния кодекс е допустимо събиране на подписки в електронен вид. Предлагаме изменението с цел правна сигурност на участниците и избягване на разнопосочни тълкувания на Регламента в контекста на изборното законодателство. 

2. С ПИК на НАП – ПИК на НАП е приравнен на саморъчен подпис единствено в отношенията между гражданите и НАП; съответно е необходимо да бъде уреден специален ред за използването на ПИК в контекст на изборния процес. С ПИК на НАП разполагат голям брой граждани, което прави използването му за целите на събирането на подписки особено подходящо. 

Съществува, обаче, сериозен риск от изтичане на ПИК на НАП, тъй като, за разлика от квалифицираните електронни подписи, тайният компонент не е защитен от хардуерно устройство. Поради това предлагаме подписите с ПИК да се събират единствено на интернет страницата на Централната избирателна комисия. По този начин партиите и коалициите няма да имат достъп до ПИК, а фишинг атаки ще са по-малко вероятни и по-малко успешни.

И в двата случая партиите, коалициите и инициативните комитети ще могат да използват своя платформа за събиране на подписите или да използват единствено платформата, предоставена от Централната избирателна комисия за събиране на подписки чрез ПИК. Централната избирателна комисия обаче трябва да посочи конкретните стандарти, протоколи и формати, по които ще приема квалифицирани електронни подписи.

Второто предложение е свързано с видео излъчването на броенето, попълването на протоколите и опаковането на изборните книжа. То има два компонента:

 1. Излъчване, осигурено от ЦИК, посредством специално закупени за целта устройства и извършено от членовете на секционните избирателни комисии
 2. Излъчване от застъпници, наблюдатели и политически представители, посредством средства по техен избор.

Целта на предложението е да повиши доверието в изборния процес като въведе допълнителни мерки за гарантиране, че всеки подаден глас ще бъде преброен и отчетен правилно. 

Още новини

Атанас Славов: Единственият шанс кабинетът и парламентът да оцелеят е да се извърши конституционна реформа

Атанас Славов: Единственият шанс кабинетът и парламентът да оцелеят е да се извърши конституционна реформа

Христо Иванов: Днес е време да осигурим правителство на конституционната реформа и рестарт на парламентарната република

Христо Иванов: Днес е време да осигурим правителство на конституционната реформа и рестарт на парламентарната република

Христо Иванов: Ще рестартираме парламентарната демокрация. Трябва  устойчиво усилие, не просто сбор от гласове 

Христо Иванов: Ще рестартираме парламентарната демокрация. Трябва  устойчиво усилие, не просто сбор от гласове 

Ивайло Мирчев и Мартин Димитров питат Сметната палата за неприключени одити на 14 общини и 6 институции

Ивайло Мирчев и Мартин Димитров питат Сметната палата за неприключени одити на 14 общини и 6 институции

Ивайло Мирчев: Съгласно ли е българското служебно правителство, че в Русия има демокрация, та да изгоним противник на Путин?

Ивайло Мирчев: Съгласно ли е българското служебно правителство, че в Русия има демокрация, та да изгоним противник на Путин?

Депутатите от ДБ Ивайло Мирчев и Мартин Димитров дадоха на прокуратурата решение на Сметната палата, оневиняващо шефа на АПИ

Депутатите от ДБ Ивайло Мирчев и Мартин Димитров дадоха на прокуратурата решение на Сметната палата, оневиняващо шефа на АПИ

Всички новини

Медиатека

Константин Павлов: Напълно възможно е да излезем с общ кандидат, който от ноември да е кмет на София

Константин Павлов: Напълно възможно е да излезем с общ кандидат, който от ноември да е кмет на София

Бойко Димитров: Още през 2020 г. предложихме План за пътна безопасност в София, но нямаше отговор от ГЕРБ

Бойко Димитров: Още през 2020 г. предложихме План за пътна безопасност в София, но нямаше отговор от ГЕРБ

Симеон Ставрев: Целият полицейски ресурс в София е зает с опазването на незаконно шествие, вместо да се ангажира с войната по пътищата

Симеон Ставрев: Целият полицейски ресурс в София е зает с опазването на незаконно шествие, вместо да се ангажира с войната по пътищата

Всички видеа

Позиции

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK