Позиция на ПП „ Движение Да България“ относно Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 година в сферите Oтбрана и сигурност.

04 декември 2017, понеделник Viber

Позиция на ПП „ Движение Да България“ относно Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 година в сферите Oтбрана и сигурност.

Цел на Програмата: Доходи, сигурност, икономически прогрес, свобода и демокрация, сила на предприемаческия дух, прозрачност на управлението предполага през 2021 да имаме по-високи доходи и да не сме на последно място в ЕС, да имаме повече сигурност, да са намалели престъпленията, да сме по-свободни по оценката на Фрийдъм хауз, да имаме повече нови производства, да има реална отчетност и отговорност в управлението.

Приетата Програма няма времево измерение – приоритет-цел-мярка не са поставени във времеви хоризонт на годините от мандата 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, което после да бъде ресурсно подкрепено с приемане на годишните бюджети.

Мерките са общи без измерими резулати , които трябва да бъдат отчитани по години, и без отговорност за прилагането им (често мерките зависят от няколко ведомства, a е важно кой е водещ и кой/кои са поддържащи такива).

Липсва ясен механизъм за отчитане на изпълнението.

Това е програма на трето правителство на ГЕРБ с различни коалиционни партньори, като редица мерки са съществували в предходните програми без да са изпълнени –тогава, какви са аргументите, че сега ще се изпълнят.

По същество няма приоритет/цел/мярка със сериозен елемент на структурна промяна, а е ясно, че сериозните структурни проблеми, които се натрупват, не позволяват подобряване на управлението – например в МВР, съдебната система, службите за разузнаване и сигурност, отбраната.

Много мерки реферират към други документи, които също са пределно общи, без конкретни срокове и резултати – т.е. програмата има „постоянен“ характер и е за управление без промяна, а всъщност трябва да е насочена към постигане на промяна по години, в хоризонт от 4 години.

Програмата създава усещането, че е писана от администрацията чрез събиране на предложения отдолу-нагоре при липса на ясна политическа визия за промяна към съществено подобряване на управлението и преодоляване на изоставането от другите страни в ЕС.

„Да, България!“ насочва усилията си към осъществяване на следните промени:

Настояваме за ясни ангажименти в област Разследване и Обществен ред по:

 • преструктуриране на МВР с фокус на ефективно и ефикасно разследване на престъпления и опазване на обществения ред;
 • извеждане от МВР на функциите извън разследване и обществен ред в държавни и изпълнителни агенции с ясна мисия и ресурс за постигането й – например службите за лични документи, пожарна безопасност и защита на населението;
 • децентрализация на службите по области и общини, за да са близо до хората.

В сферата на Разузнаване и Сигурност очакваме:
ясна координация на службите за разузнаване и сигурност с централизирана оценка и обмен на информацията за получаване на пълна картина, единно използване на открити източници и обмен със съюзниците.
В областта на Отбраната очакваме да видим промени за:
ефективно и ефикасно управление на проектите за модернизация за всички видове въоръжени сили по ясни приоритети – СВ, ВВС, ВМС, Сили за Специални Операции и с оптимално използване на агенциите на НАТО и ЕС, възможностите за съюзно и многонационално финансиране;
освен присъединяване на наши поделения към многонационална дивизия Югоизток в Букурещ и многонационален корпус в Солун, очакваме създаване на многонационални формирования на наша територия за СВ, ВВС, ВМС, специални сили;
специални усилия за гарантиране на въздушен, морски и сухопътен суверенитет в сътрудничество с НАТО и ЕС за компенсиране на недостига на сили и средства у нас;
създаване на единна система за тансформация в отбраната с отчитане на националната отбранителна стратегия, доктрини, въоръжение и системи за управление, обучение, инфраструктура, постигане на оперативна съвместимост и необходимата степен на готовност и фокус върху хората – подбор, развитие, мотивация, вкл. достойно заплащане на труда и за поемания риск.
В областта на Защита на населението и Критичната инфраструктура :
създаване на професионална служба за спешни повиквания и действие в извънредни ситуации със самостоятелен бюджет и силни местни структури, ефективно подпомагана от други държавни и общински служби, както и от гражданите.

Управленска програма 2021 според „Да, България!“ следва да е фокусирана върху „Промяна“ към ефективност, ефикасност и спестени разходи с цел увеличаване на доходите в сектора за сигурност. Такава промяна се постига чрез:

 • Нови процеси – обществени поръчки, интегритет на упралението за борба с корупцията;
 • Нови организационни структури;
 • Роля на технологиите и тяхното управление с фокус на ИТ;
 • Роля на хората – подготовка на администрацията;
 • Използване на ЕС и НАТО за управление на промяната отвъд усвояването на средства от кохезионните фондове (вече върви у нас 20 години и сме относително назад спрямо водещите страни и дори средното ниво).

Следователно програмата следва да има фокус върху същностните промени в публичната администрация и сектора за сигурност, съдебната система, образованието / науката и здравеопазването с принос към увеличаване на доходите в тези сфери и намаляване на изтичането на средства по корупционни схеми ( липсва назоваване на тези схеми и как точно ще бъдат ограничени ).

Очакваме Програмата да е представена в табличен вид, структурирана по цел, задачи, резултати, приоритети, време, отговорност, финансиране. По този начин планирането продължава с каскадиране към администрацията за достигане до годишен бюджет и отчетност на 6 месеца, което е свързано с оценка на персонала и общо на правителството и съдебната система, парламента.

По наше мнение доста по-добре би изглеждала програма с ясно структуриране – определено има поне 3 области: Държавно управление (Отбрана, Сигурност, Обществен ред, Правосъдие, Защита на населението, Администрация и Е-Управление); Икономика; Социални въпроси (Образование, Здравеопазване, Социална система, Култура), както и хоризонтални функции като финанси и външни работи.

Една добра програма, според нас, би изглеждала като примерите по-долу:

Пример в област „Разследване и Обществен ред“

1. Извеждане на дирекциите в МВР, имащи полицейски правомощия като държавни агенции и постигане поетапна структурна независимост.

 • Срок: 2018, проект в първите 100 дни
 • Отговаря: Министърът на вътрешните работи
 • Резултат: Устройствени правилници и промяна в закона за МВР
 • Ресурс: бюджета на МВР и администрация на МВР

2. Премахване на професионалната функция на на Главен секретар на МВР и синхронизирането на Закона за МВР с Законите за администрацията и държавния служител.

 • Срок: 2018, проект в първите 100 дни
 • Отговаря: Министърът на вътрешните работи
 • Резултат: Устройствен правилник
 • Ресурс: бюджета на МВР и администрация на МВР

3. Ограничаване на битовата престъпност, чрез усилване значението на разследващите полицаи и правомощията на районните испектори и чрез работа по програми, фокусиране върху рецидивисти, уязвими групи, региони и общественозначими престъпления.

 • Срок: 2018
 • Отговаря: Професионалните ръководители на полицейските структури (т.1.)
 • Резултат: Програма за ограничаване на битовата престъпност
 • Ресурс: бюджета на МВР и администрация на МВР

Пример в област „Сигурност“

1. Изграждане на секретариат на съвета по сигурността към МС

 • Срок: 2017, проект в първите 100 дни
 • Отговаря: Министър Председателят
 • Резултат: Правилник за работа на Съвета по сигурността при МС
 • Ресурс: бюджета на МС и администрация на МС

2. Създаване на позиция „Директор разузнаване и сигурност“ към МС за координация на информационната работа на специалните служби, следене на открити източници и обмен със съюзници от НАТО и ЕС

 • Срок: 2017, проект в първите 100 дни
 • Отговаря: Министър Председателят
 • Резултат: Правилник за работа на Съвета по сигурността при МС
 • Ресурс: бюджета на МС и администрация на МС

Пример в област „Отбрана“

1. Въвеждане на единен процес за подбор на ръководни служители, синхронизиран с добрите практики в НАТО

 • Срок: 2017, проект в първите 100 дни
 • Отговаря: Министърът на отбраната
 • Резултат: Правилник за подбор и развитие на персонала в МО
 • Ресурс: бюджета на МО и администрация на МО

2. Свързване на 2 лпбр с многонационалната дивизия Югоизток в Букурещ

 • Срок: 2017 (преди срещата на върха през 2018), проект за решение в първите 100 дни
 • Отговаря: Началникът на отбраната
 • Ресурс: бюджет и личен състав на СВ

3. Създаване с Румъния на съвместен Черноморски елемент във Варна на
структурите на НАТО за интеграция на силите в Букурещ и София със започване на разговори за съвместна военноморска база с Румъния в Бургас

 • Срок 2018
 • Отговаря: Началникът на отбраната
 • Ресурс: бюджет и личен състав на ВМС

4. Приемане на план за съвместно патрулиране за въздушна сигурност със съюзници от НАТО и начало на разговори за многонационална авиобаза в Граф Игнатиево или Безмер

 • Срок 2017
 • Отговаря: Началникът на отбраната
 • Ресурс: бюджет и личен състав на ВВС

5. Стартиране на процес за трансформиране на 68 брсс в многонационална бригада, свързана с Командването на специалните сили на НАТО в Монс

 • Срок 2018
 • Отговаря: Началникът на отбраната
 • Ресурс: бюджет и личен състав на Сили за специални операции

6. Актуализация на текущите документи и приемане на Национална програма „България в НАТО и Европейската отбрана 2025“, включваща всички проекти за превъоръжаване, модернизация и утилизация (на нейна база да е Националния план за достигане на 2% от БВП за отбрана, за който имаме ангажимент в НАТО до края на 2017 г.)

 • Срок: 2017
 • Отговаря: Министърът на отбраната
 • Ресурс: бюджета на МО и администрация на МО

7. Трансформиране на Стационарната комуникационно – информационна система в Служба за Комуникация, информация и кибер отбрана по модела на NCIA и в тясно сътрудничество с тази агенция и Европейската агенция за отбрана (EDA)

 • Срок: 2018, проект в първите 100 дни
 • Отговаря: Министърът на отбраната
 • Ресурс: бюджета на МО и администрация на МО

8. Трансформиране на различните елементи по придобиване, поддръжка, модернизация и утилизация на въоръжение и техника в агенция по модела на NSPA и в тясно сътрудничество с тази агенция и Европейската агенция за отбрана (EDA)

 • Срок: 2018, проект в първите 100 дни
 • Отговаря: Министърът на отбраната
 • Ресурс: бюджета на МО и администрация на МО

9. Трансформиране на съществуващите елементи за управление на изследванията в сигурността и отбраната в единен национален център за ръководство и управление на изследванията в сигурността и отбраната с отговорност за координация на съвместниоте проекти с НАТО, ЕС и съюзниците, включително по изследователския прозорец на Европейския фонд за отбрана

 • Срок: 2017, проект в първите 100 дни
 • Отговаря: Министърът на отбраната
 • Ресурс: бюджета на МО и администрация на МО

Пример в област “Защита на населението и критичната инфраструктура“

Трансформиране на съществуващите елементи за управление в извънредни ситуации и при спешни повиквания в Държавна агенция „Гражданска защита“

 • Срок: 2017, проект в първите 100 дни
 • Отговаря: Министърът на вътрешните работи
 • Ресурс: бюджета на МВР и администрация на МВР

Анализ на раздел 5 и 8 от настоящата/гласуваната Програма за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 :

Обществен ред и сигурност

Очертават се следните слаби моменти в Програмата за управление:

Кога ще се изпълнят тези мерки?

Плановете ще имат ли ресурси, заделени за изпълнението им? Например, мярка 163 създава условия за „избирателно“ финансиране на структури на гражданското общество – необходим е ясен механизъм и бюджет за реализиране на обучение и изследвания по НС, интегриран с обучението и изследванията в рамките на НАТО и ЕС, съюзниците.

Какви са показателите, по които ще се съди за постигане на целта, прилагане на мерките?

При високия некомплект, особено на сухопътните войски мярката за използване на повече военнослужещи по границата може да доведе до по-нататъшно сриване на готовността на силите, забавяне на постигането на оперативна съвместимост, афилииране на наши сили към многонационални формирования и създаване на многонационални формирования на наша територия, което е основна гаранция за сигурността ни.

Кога ще се реализират тези мерки, какви са индикаторите за успех, как ще се отчитат?

Общо по „Обществен ред и сигурност“ липсват реформи, свързани с обособяване на функции като административно обслужване в изпълнителната агенция, функция по защита на населението в държавна агенция, с цел фокуси-ране на МВР върху разследване и опазване на обществения ред.
Липсва и конкретност в подобряване на разузнавателната и контраразузна-вателна дейност с единна координация и анализ на информацията, както и обмен със съюзниците.
Изложена е категорична заявка за увеличаване бюджета на МВР, без изразени намерения за минимални организационни и структурни реформи ( с изключение на Приоритет 19)

Открояват се и противоречиви цели- 45 срещу 47; мярка 163 срещу мерки 205 и 206

Липсват тактическа обосновка, по – Мярка 192, 202,205- Увеличаване състава на МВР, както и конкретни задачи и заявено финансово обезпечаване.

Първите 100 дни! Неизпълнени мерки в сектор „Обществен ред и Сигурност“:

Мярка 162 – Не са разработени и приети  годишните планове.

Мярка 166 – Няма отчет за провежданата специализираната полицейска операция (СПО) за охрана на границата.

Мярка 175 – Не са установени обекти от националната критична инфраструктура (НКИ).

Отбрана

В целия раздел има много малко конкретност по стратегически важни въпроси.
Положителен е ангажиментът за присъединяването към многонационална дивизия Югоизток, но не е ясно с какви сили и кога.

Предвижда се единен план за всички учения – у нас и в чужбина в координация с НАТО и ЕС, но липсва ресурсна оценка на единната система за подготовката и оценката й.

Заявена е грижа за повишаване на доходите на хората в отбраната, но това не е представено в контекста на баланс между разходи за персонал, поддържане на системата и придобиване на нова техника.

Не става ясно и кои способности ще се изведат от състава на армията и какви нови ще бъдат създадени, в какви многонационални проекти ще участва България, как ще се използват агенциите на НАТО и ЕС за придобиване на способности.

Откроява се фокус върху доброволците, резерва и подготовката на младежите, а силно подценени и практически неизползвани са възможностите за създаване на многонационални формирования на наша територия, което е практика в другите страни на НАТО и ЕС, създаващи гаранции за отбрана и сигурност.

Отсъстват мерки за реформи за създаване на организация за придобиване на способности за армията в рамките на НАТО и ЕС и утилизиране на снетите от използване такива за недопускане на поддържане на излишни системи. Липсва визия за организацията за трансформиране на въоръжените сили и постигане на оперативна съвместимост, със специален фокус върху организация за развитие на комуникационно-информационните и за кибер отбрана системи и услуги, определени като приоритет в НАТО и ЕС. Именно ниската ефективност и ефикасност на организацията в тези области през последните години води до лоши резултати в придобиване на нови способности, модернизация и реализация на излишъците. Без промяна не може да очакваме позитивни резултати.

Първите 100 дни! Неизпълнени мерки в сектор „Отбрана“:

Мярка 295 – Липсва капацитет за председателството на Съвета на ЕС.
Мярка 297 – Няма структуриран и интегриран подход към сектора за сигурност и ресурсното му осигуряване (каквото е и решението на КСНС от май със срок за предложение до края на юни).
Мярка 322 – Пропуска се усъвършенстване на уредбата за подбор и кариерно развитие на военнослужещи и цивилни служители, особено след очевидните пропуски, позволили произвол по време на служебното правителство на Премиера Огнян Герджиков и Президента Румен Радев.
Мярка 323 – Няма развитие на пакета от мерки за мотивация и компенсация поради нарастващия проблем с некомплекта в поделенията.

Още новини

Антоанета Цонева: ГЕРБ показа, че без одобрението на ДПС не може да взема решения и отиваме на избори

Антоанета Цонева: ГЕРБ показа, че без одобрението на ДПС не може да взема решения и отиваме на избори

ПП-ДБ внесе законопроект за прилагането на международни ограничителни мерки

ПП-ДБ внесе законопроект за прилагането на международни ограничителни мерки

Становище на и.д. председател на Националната контролна комисия

Становище на и.д. председател на Националната контролна комисия

Надежда Йорданова: Транспортният министър няма нито една функционална компетентност за изборите

Надежда Йорданова: Транспортният министър няма нито една функционална компетентност за изборите

Общо събрание на МО - Триадица

Общо събрание на МО - Триадица

Общо събрание на МО Пловдив

Общо събрание на МО Пловдив

Всички новини

Медиатека

Антоанета Цонева: ГЕРБ показа, че без одобрението на ДПС не може да взема решения и отиваме на избори

Антоанета Цонева: ГЕРБ показа, че без одобрението на ДПС не може да взема решения и отиваме на избори

Христо Иванов: Залогът на изборите е дългата власт – в съдебната система и в регулаторите

Христо Иванов: Залогът на изборите е дългата власт – в съдебната система и в регулаторите

Надежда Йорданова: Избор на служебен премиер измежду висши държавни длъжности не е нещо нечувано в България

Надежда Йорданова: Избор на служебен премиер измежду висши държавни длъжности не е нещо нечувано в България

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK