Отворено писмо до Президента с искане да не подписва указа за Георги Чолаков

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми г-н Президент,

Обръщаме се към Вас с призив да не подписвате указа за назначаване на предложения от Висшия съдебен съвет за председател на Върховния административен съд г-н Георги Чолаков.

Решението, което Ви предстои да вземете е политическо. То ще бъде сред най-важните изрази на това как разбирате Вие ролята си на върховен пазител на конституционния ред в страната, до каква степен на практика сте готов да бъдете пазител на върховенството на правото и да отговорите на обществените очаквания за реална съдебна реформа и борба с корупцията.

Върховният административен съд е ключов за гарантирането на върховенството на закона и за това държавното управление да се основава на принципите на демокрацията. Наричат го „малкия Конституционен съд“, което е вярно, доколкото отразява централната му роля за поддържане на конституционния ред в страната, но подценява огромния обем конкретни права и интереси, които засяга неговата дейност.

Противно на значимостта на ВАС, неговото състояние и роля остават в страни от дебата за съдебната реформа и усилията за постигането на справедливост в страната ни. Отвъд кокетниченето с няколко наистина позитивни, но повърхностни статистически и административни показателя, отсъства реално институционално внимание към редица фактори, пораждащи сериозно безпокойство.

От години се трупат съмнения за злоупотреби и корупция в дейността на ВАС.  Всъщност, редица аспекти от това как се администрира на практика този съд, започвайки от формирането на съставите и разпределението на материята и делата, минавайки през командироването, конкурсите и назначаването на съдебни помощници и стигайки до нередности, свързани с конкретни дела, очертават един дългогодишен модел на управление, основан на зависимости, възможности за натиск върху съдии, зле прикрит конфликт на интереси, култивиране на неформални връзки и влияния. Всеки, който е имал допир до практиката на държавно управление у нас знае лекотата, с която се искат и получават различен род услуги, с участието поредица минали и настоящи влиятелни фигури в ръководството на ВАС. Не е трудно да се научат имена на кантори, които се хвалят, че никога не губят дела във ВАС. Всичко това ерозира съдийската независимост и подкопава сериозно възможността на ВАС да изпълнява своята конституционна роля. В професионалните среди не е никаква тайна, че все по-голям брой съдии във ВАС стават носители на тази култура на активно или пасивно участие в търгуването на правосъдието. Периодично този модел се пречупва през призмата на конкретни дела, за чието правосъобразно администриране и решаване възникват сериозни съмнения. И твърде често, става дума за огромен материален интерес или обществено-политически залог. Така, с годините ВАС се превърна в основен център на задкулисното упражняване на власт и опора на дълбоката държава у нас.

Изборът на нов председател на ВАС за седемгодишен мандат следваше да се превърне в център на целенасочено институционално усилие за сломяването на омертата около тези натрупани въпроси. Трябва да подчертаем, че корупционният модел във ВАС, а и в съда изобщо, паразитира върху модела на администриране на правораздаването и в този смисъл ролята на председателя има огромно значение за установяването и поддържането или разрушаването на практиките на злоупотреба и търгуване с правосъдие. Ето защо, вместо ново лице на същия порочен модел, обществото ни очаква поставяне на начало на решително очистване на ВАС, чрез избор на лидер, който е доказал, че притежава визия за реформа и характер да я отстои. Без това, всички риторически упражнения на тема борба с корупцията, ще си останат цинично лицемерие, включително Вашите, г-н Президент!

Излишно е дори да напомняме подчертаното внимание на нашите европейски партньори към тази процедура, изразено в изрични препоръки на Европейската комисия и Съвета на ЕС. В неформален план, съответните дипломатически и информационни служби на партньорите ни нямат особени съмнения относно корупционния модел, обхващащ ВАС. Необходимо е да се разбира, че изборът на нов председател на ВАС е изключително важен за перспективата на България да започне излизане от статута на държава, на чиито институции не може да се има доверие и, съответно, от формалната процедура по наблюдение от страна на ЕК.

Конкретно, аргументите, с които Ви призоваваме да не издавате указ за назначаването на г-н Чолаков за председател на ВАС, са следните:

  • Г-н Чолаков не даде доказателства, че е застъпник на реформата на ВАС и в правосъдието изобщо

По време на цялата процедура, мнозинството във ВСС не само на практика отказа да постави в центъра на процедурата въпроса за състоянието и нуждата от изчистване на ВАС, но и последователно доказа волята си за запазване на корупционното статукво в съда. Самият г-н Чолаков не може да бъде оценен като застъпник на реално необходимата реформа. Нито в досегашната си дейност и позиции, нито в рамките на тази процедура, той не даде адекватна оценка за състоянието на ВАС и не очерта цялостна и задълбочена визия за очистване и реформиране на този съд. Отделните „критични“ забележки и заявки за частични промени, които маркира главно в отговор на въпроси от малцинството във ВСС, нито представляват някаква последователна позиция на г-н Чолаков, нито могат да удовлетворят обективната нужда от промяна и обществените очаквания в тази насока. Нещо повече, г-н Чолаков е бил част от ръководството на съда и до сега и не даде отговор какво му е пречило да действа в тези направления, ако волята му затова е реална.  Важно е да се разбира, че смяната на едно тежко компрометирано лице на статуквото във ВАС с „ново“ такова, поредното спазаряване на приемлив за всички лобита кандидат, който в неформални контакти гарантира своята добронамереност и обещава някакви промени (без да е ясно какво е обещавал на други фактори), не може да представлява достатъчна промяна. Истинската реформа започва с публична проява на характер и независимост, с ясно назоваване на проблеми и решения пред цялото общество.

  • Не беше установено несъмнено наличие на високи нравствени качества

Конституцията изисква наличието на високи нравствени качества у кандидатите за поста председател на ВАС. Законът за съдебната власт е предвидил ред процедурни изисквания и стъпки, чийто общ смисъл е задължението за ВСС да провери всички разумни съмнения в наличието на висок интегритет. Точно затова законът предвижда няколкомесечна продължителност на процедурата. На практика, Съветът е задължен да изследва всички възможни източници на информация, включително публични регистри и медийни публикации. Съответствието на конституционното изискване предполага не отсъствието на доказано престъпление, а липсата на всякакво разумно основание за съмнение в наличието на високи нравствени качества. Ето защо, подробната проверка на всички разумни съмнения всъщност е от интерес за кандидатите, защото само така те могат да изчистят името си от възникнали въпроси и подозрителни индикации.

Въпреки това, при този избор за председател на ВАС, ВСС на практика не изпълни задължението си да изследва и анализира всички възможни източници на съмнения в наличието на изискуемите високи нравствени качества. По отношение на г-н Чолаков, бяха открити и публикувани в различни медии данни в официални регистри за разнообразни сделки, чието естество и контекст останаха неизяснени.

При излушването на кандидадите в пленума на ВСС към г-н Чолаков бяха отправени въпроси във връзка с данните за неговото имотно състояние, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, респективно, които са предмет на деклариране в рамките на процедурата за избор за председател на ВАС. Той не даде убедителен отговор защо не е декларирал придобитите от него вземания по десет договора за цесия, сключени през 2011 г. и отразени в имотния регистър през 2012 г., когато вече е заемал длъжността съдия във ВАС.  Въпреки че данните от имотния регистър са публични, ВСС не извърши надлежна проверка, така че да опровергае разумните съмнения за неуместно поведение на г-н Чолаков. Обстоятелствата, които бяха предмет и на медийни публикации, са проверими, но нито етичната комисия на съдийската колегия на ВСС, нито ИВСС са упражнили правомощията си за изследване на фактите, които се отнасят до имотните сделки на кандидата за председател на върховната съдебна инстанция по административни дела.  Следваше да бъдат проверени предметът на договорите за цесия, видът и размерът на придобитите от Чолаков вземания, лицето, с което са сключени договорите.  Съдията, особено когато е кандидат за най-високите длъжности в съдебната власт, трябва да се въздържа от поведение, което в очите на всеки разумен наблюдател, изглежда неприемливо и създаващо впечатление за поставянето му в зависимост от корупционни влияния. Както се установява от данните в публичните източници (имотен, търговски регистър), Чолаков вероятно е сключил поредица от сделки, чрез които е придобил някакви права(вероятно за сключване на окончателен договор), обезпечени с договори за ипотека, върху над 100 декара земеделски земи, попадащи в самия район или в близост до защитени зони от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000 (по-специално защитената зона Калиакра), а физическото лице, от което е придобил вземанията, участва в управителните органи на дружества, които имат предмет на дейност експлоатация на ветрогенераторни съоръжения. Отделно от проблематичното необявяване на вземанията в публичния регистър за имуществото на магистратите, който има важно антикорупционно значение, без всякаква оценка на кадровия съдебен орган остана въпросът дали върху земите, предмет на договорните ипотеки, има изградени или предстоящи за изграждане ветрогенераторни съоръжения и дали това крие потенциален конфликт на интереси с оглед решението на Съда на ЕС за защитена зона Калиакра от 8 август 2017 г.  Дори и без допълнителни проверки, които ВСС и ИВСС трябва да извършат, и към момента е ясно, че е създадено разумно фактически обосновано съмнение за това, че г-н Чолаков е извършил действия, които не съответстват на конституционния стандарт за наличие на високи нравствени качества, необходими за заемане на длъжността председател на ВАС. Съвсем отделен въпрос, макар и от съществено значение е, че изобщо не съответства на висотата на длъжността и нейното значение за правовата държава подобно ниво на дискусия –което се налага да бъде съсредоточено в проверка на твърде интензивното участие на кандидата за председател на ВАС в поредица имотни сделки, вместо да се обсъждат способностите му за развитие на правото.

Всъщност, ВСС избра и Ви предлага да подкрепите с репутацията си кандидат, за който в нарушение на императивни изисквания на закона, не беше проведена необходимата пълна проверка. Убедени сме, г-н Президент, че за никаква борба с корупцията по високите етажи на властта не може да се говори, ако не сме готови да наложим спазването на законовите изисквания за изчерпателни проверки на всички разумни съмнения в интегритета на висшите държавни служители. Практиката на всички развити демокрации показва, че формирането на здрав национален институционален елит минава през наличието на изключително взискателни филтри за всички възможни индикатори за корупционно поведение или уязвимост на натиск. Този състав на Висшия съдебен съвет има богата история на откази да провежда подобни проверки. Всъщност, това е история на толерирането и задълбочаването на прокорупционна атмосфера в правосъдието у нас. Сега Вие трябва да решите дали ще си затворите очите и ще валидирате тези практики или ще им се противопоставите.

  • Изборът не е мотивиран и беше предизвестен

Законът и съдебната практика изискват подобни избори да се съпровождат от изчерпателна мотивация. За мотиви се приемат изказванията на членовете на ВСС преди гласуването. Законът за съдебната власт в своя чл. 170, ал. 5, предвижда поредица съвсем конкретни качества, чието наличие трябва да бъде обсъдено и установено, за да може да се приеме, че изискването за мотивираност на избора е изпълнено. В отклонение от тези изисквания, представителите на мнозинството, които се изказаха в полза на избора на г-н Чолаков, практически не се позоваха на изискванията на чл. 170, ал. 5, от ЗСВ. И това не е чудно, защото при сравнение на представянето и професионалния опит на г-н Чолаков с тези на другата кандидатура, беше очевидно, че г-жа Янкулова печели практически по всички критерии на закона. От тази гледна точка, изборът на г-н Чолаков е двойно немотивиран – за него не бяха предложени годни мотиви, а и те биха били невъзможни, защото имаше очевидно превъзхождащ го кандидат.

Вместо това, изборът на г-н Чолаков беше предизвестен и налаган активно и от месеци.

Всичко това означава, че решението не е било взето на в пленарна зала на пленума на ВСС, а на друго място и не по предвидените в закона изисквания. Точно това се нарича управление на задкулисието.

Тук е мястото да се коментира подкрепата на пленума на ВАС за г-н Чолаков. Настоящото ръководство на ВАС прокара приемането на несъществуващи в Закона за съдебната власт процедурни правила за провеждане на обсъждането във ВАС, чиято цел бе да бъде избран подкрепеният от същото това комппрометирано ръководсто  кандидат, като на практика обезмисли избора на председател на ВАС от ВСС. Обществено известно е, че Чолаков е част от  статуквото във ВАС и това статукво е готово на всякакви маневри, за да се възпроизведе отново.  За съжаление, дългогодишното толериране на утвърждаването на култура на зависимости, размяна на принципи срещу удобства (това, на което всъщност акцентира Георги Колев в изказването си във ВСС), ширещите се конформизъм и липса на интерес, граничещи с аморалност, успяват да изпразнят от съдържание дори такова постижение на реформата, каквото е съдийското самоуправление.

  • Този ВСС няма авторитета да избира председател на ВАС

Мнозинството в този състав на ВСС в продължение на 5 години доказваше своята воля за утвърждаване на статуквото и последователна съпротива на всяка реформа. Нито едно важно негово решение не мина без генерирането на скандали, международни критики и непрестанно ерозиране на общественото доверие в Българското правосъдие. Сега, в последните седмици на този Съвет, членовете му са загубили всякаква мотивация да изпълняват задълженията си и мислят единствено как да спазарят някакви продължаващи облаги за себе си.

Самата идея, че този напълно дискредитиран и разпадащ се от деморализация състав на ВСС, има претенцията да определи едно от основните лица на правосъдието у нас и съдбата на ВАС за следващите седем години, е атентат срещу здравия смисъл и очакването за реформа.

Този избор не  е нищо друго освен кулминация на петгодишния отказ от реална борба с корупцията чрез проверка за почтеност на кандидатите за назначения, изпразването от съдържание на изискванията за публичност и мотивираност на актовете, извращаването на съдийското самоуправление… Този състав на ВСС най-сетне достигна своето дъно. Но от Вас, г-н Президент, сега се иска да обявите това дъно за отправна точка на своя мандат и да инвестирате кредита на обществено доверие, с който разполагате, в потвърждаването на заключителния провал на този Съвет и неговите кукловоди.

Г-н Президент, убедени сме, че всеки от гореизложените аргументи е достатъчен, за да обоснове Ваш отказ да подпишете указа за назначаването на г-н Чолаков за председател на ВАС. Вие се кандидатирахте като антисистемна политическа фигура, имате амбицията да превърнете борбата с корупцията в своя тема и дори поискахте да поемете отговорност за назначаване на ръководителя на бъдещия антикорупционен орган. Ако сега игнорирате нашите аргументи и се поддадете на увещанията на конформистите и агентите на статуквото, всичко това ще останат поредните словоблудства.

Отказвайки да подпишете указа, за което имате пълно основание, Вие ще дадете възможност председателя на ВАС да бъде определен от новия състав на ВСС. Мотивите Ви могат да бъдат изключително важна политическа насока за работата на съвета за в бъдеще и за установяване на реална антикорупционна практика при формиране на ръководството на правосъдните институции у нас. Така Вие можете да произведете реална промяна. Всичко останало ще бъде просто Вашето доброволно поглъщане от модела Кой.

13.09.2017г.

ПП „Движение Да България“

ПП „Български земеделски народен съюз“

Сдружение „Граждански съвет“

ПП „Демократи за силна България“

ПП „ДЕОС“

ПП „Зелените”

Още новини

Ивайло Мирчев: НСО и президента трябва да отговорят защо Пеевски от година използва охрана от НСО?

Ивайло Мирчев: НСО и президента трябва да отговорят защо Пеевски от година използва охрана от НСО?

Божидар Божанов: За предложените от нас антикорупционни закони ще търсим подкрепа от всички

Божидар Божанов: За предложените от нас антикорупционни закони ще търсим подкрепа от всички

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Всички новини

Медиатека

НСО и президента трябва да отговорят защо Пеевски от година използва охрана от НСО?

НСО и президента трябва да отговорят защо Пеевски от година използва охрана от НСО?

Божидар Божанов: За предложените от нас антикорупционни закони ще търсим подкрепа от всички

Божидар Божанов: За предложените от нас антикорупционни закони ще търсим подкрепа от всички

Ивайло Мирчев в "Тази събота и неделя"

Ивайло Мирчев в "Тази събота и неделя"

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK