Общинският съветник Димитър Найденов с нов  сигнал срещу директора на РИОСВ-Бургас

Общинският съветник от “Демократична България” в Бургас Димитър Найденов внесе в Окръжната прокуратура сигнал срещу директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите Детелина Иванова.

Със сигнала Найденов атакува решение от 31 август 2020 г., подписано от Иванова като директор на РИОСВ-Бургас, чрез което става възможнa промяната на предназначението и строителство в земеделска земя в местността Юрта-Балкана, община Несебър. Имотът попада в защитената зона “Емине” за опазване на дивите птици и освен това е в обхвата на охранителната зона “Б“ по Закона за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). По закон на терените, попадащи в Зона “Б”, може да се позволи промяна на предназначението и строителство, само ако такова е предвидено с влязъл в сила Общ устройствен план, а такъв в случая няма.

В решението си обаче Иванова съгласува промяна на предназначението на земеделската земя и строителство в защитената зона като се мотивира с това, че в района действа териториално-устройствен план от 1997 г.

“Това, че община Несебър има действащ ТУП от 1997 г. не променя изискването за влязъл в сила Общ устройствен план”, заявява в сигнала си Димитър Найденов. Той посочва, че в чл. 17 ал.2 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие са описани изключения, при които е възможно промяна на предназначение и застрояване без влязъл в сила ОУП, но наличието на ТУП не е сред тях.

Това е пореден сигнал, който Димитър Найденов внася в прокуратурата за случаи на промяна на предназначението на земеделски земи по Южното Черноморие, извършени в в разрез със закона. Той вече поиска от държавното обвинение да извърши и проверка на дейността на Детелина Иванова от 2017 г. насам заради дани, че е наложила порочни практики в противоречие на ЗУЧК, първо като началник на отдел в РИОСВ, а според настоящия сигнал – и вече като директор на екоинспекцията. Наскоро общинският съветник сигнализира и Главната инспекция на труда с искане за проверка дали Детелина Иванова е назначена за директор на РИОСВ-Бургас със заповед на екоминистъра Емил Димитров, без да бъде обявяван задължителния конкурс.

“Това не са случайни нарушения, те са симптом за корупция в неподозирано голям мащаб, защото зад тези решения на РИОСВ-Бургас стоят инвестиционни намерения на фирми и граждани, реализирани в последните години, в размер на милиони евро”, коментира днес Найденов.

Ето сигнала до прокуратурата:

До Окръжна прокуратура

гр. Бургас

Уважаеми г-н/г-жо окръжен прокурор,

Моля към описаните в сигнала с вх.№6841/12.10.2020г. на окръжна прокуратура – гр. Бургас решения да поискате отмяна и на Решение №БС-44-ПрОС/31.08.2020г. на директора на РИОСВ – Бургас за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

С въпросното решение Директора на РИОСВ-Бургас, Детелина Иванова съгласува “Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 51500.30.2 по КК на гр.Несебър м. Юрта-Балкана община Несебър“. Имота е с площ от 1049 кв.м. с трайно предназначение на територията „земеделска“ и попада в защитена зона  BG 00002043 „Емине“ за опазване на дивите птици и в зона „Б“ от ЗУЧК. С изработването на ПУП-ПЗ се предвижда промяна на предназначението на територията от „земеделска“ в „урбанизирана“, установяване на устройствена зона „Жм“ с показатели на застрояване. С въпросното решение Детелина Иванова съгласува промяна на предназначението на земеделска земя и строителство в защитена зона отново в нарушение на чл.17 ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, според който „Промяна на предназначението на земеделски земи и на поземлени имоти в горските територии, попадащи в зона „А“ и в зона „Б“, за създаване или за разширяване на урбанизирани територии или за застрояване на отделни или на група поземлени имоти се разрешава само ако това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината и одобрен по реда на Закона за устройство на територията подробен устройствен план“.

Това че община Несебър има действащ ТУП от 1997г. не променя изискването за влязъл в сила ОУП. Изключенията от чл.17 ал.1 са описани в чл.17 ал.2 от ЗУЧК и наличието на ТУП на община Несебър не попада в хипотезата на тези изключения. В мотивите на решение №12 от 28.11.2013 г., постановено по конституционно дело №9/2013 г. на КС се сочи, че със ЗУЧК се създават две охранителни зони за териториалноустройствена защита: зона „А“ с режим на особена териториалноустройствена защита и зона „Б“ със специфични характеристики на територията и специален режим за опазване на териториалните и акватериториалните ресурси. Именно за тези зони, чл.17, ал.1 ЗУЧК въвежда императивното правило, че промяната на предназначението на включените в тези зони имоти по Черноморското крайбрежие е допустимо единствено и само при кумулативното наличие на   ОУП и одобрен по реда на ЗУТ ПУП, предвиждащи тяхното застрояване.

Както бе посочено вече, имотът посочен в жалбата, попада именно в такава зона. В тази връзка следва да се посочи, че ЗУЧК е специален закон по отношение на ЗУТ и ЗОЗЗ, който предвижда засилена защита на имотите на Черноморското крайбрежие. Целта на специалния закон е по-силна защита, отколкото тази, която дават общите закони. След като имотът, чиято промяна на предназначението се иска, е включен в охранителна зона „Б“ , несъмнено за него е приложимо императивното и специално правило на чл.17, ал.1 ЗУЧК, чиито кумулативни предпоставки /няма влязъл в сила ОУП за Община Несебър/ не са изпълнени, което от своя страна, на този етап, изключва възможността за стартиране и финализиране на процедурата по промяна на предназначението на имота по реда на ЗОЗЗ.

И това решение е доказателство в подкрепа на моето твърдение за проверка на дейността на Детелина Иванова, от 2017 г. до момента. Тя е наложила порочни практики в противоречие на ЗУЧК, като началник на отдел и впоследствие ги утвърждава вече и като директор на РИОСВ-Бургас. Решение №БС-44-ПрОС/31.08.2020г. е подписано от нея вече като директор. В тази връзка е необходимо да поискате отстраняването ѝ от длъжност до приключване на проверката, поради факта, че като директор има възможност да влияе на служителите в инспекцията, да контролира подаването на информация към разследващия орган и по този начин да попречи на обективното разследване.

ЗУЧК се явява специален закон спрямо ЗУТ и ЗОЗЗ и посочването на наличие на ТУП от 1997г. за дадена община за неспазване на разпоредбите на  чл.17 ал.1 от ЗУЧК се явява сериозно закононарушение.

Приложение:      Решение №БС-44-ПрОС/31.08.2020г. на директора на РИОСВ – Бургас

С уважение:                                                                                                     Димитър Найденов

Регион:

Бургас
PlaceholderThumbnail

Още новини

Ако мобилен оператор повишава цената, може да прекратиш договора си без неустойки, предвижда законопроект на ПП-ДБ

Ако мобилен оператор повишава цената, може да прекратиш договора си без неустойки, предвижда законопроект на ПП-ДБ

Надежда Йорданова: Предложеният от ПП-ДБ меморандум не е червена линия или заплаха за предсрочни избори, а закономерна и последователна стъпка

Надежда Йорданова: Предложеният от ПП-ДБ меморандум не е червена линия или заплаха за предсрочни избори, а закономерна и последователна стъпка

Атанас Славов: В този исторически момент сме по-способни да върнем правосъдието в държавата, отколкото преди три, пет или десет години

Атанас Славов: В този исторически момент сме по-способни да върнем правосъдието в държавата, отколкото преди три, пет или десет години

Меморандум за продължаване на реформите март-декември 2024-а година

Меморандум за продължаване на реформите март-декември 2024-а година

Възможност за преглед на кода за приложението за гласуване на Националната конференция на ПП “Движение Да, България”

Възможност за преглед на кода за приложението за гласуване на Националната конференция на ПП “Движение Да, България”

Ивайло Мирчев: Ако утре има десант на руски войски във Варна и ние трябва да пренесем 100 БТР-а, 3 месеца ли ще ни трябват?

Ивайло Мирчев: Ако утре има десант на руски войски във Варна и ние трябва да пренесем 100 БТР-а, 3 месеца ли ще ни трябват?

Всички новини

Медиатека

Антоанета Цонева: Радев смали мащаба и значението на институцията президент

Антоанета Цонева: Радев смали мащаба и значението на институцията президент

Надежда Йорданова: Крайно време е българският парламент да избира професионалисти, а не на квотен принцип

Надежда Йорданова: Крайно време е българският парламент да избира професионалисти, а не на квотен принцип

Христо Иванов: Няма да търпим замитане под килима на ексцесии и злоупотреба със сила от страна на полицията

Христо Иванов: Няма да търпим замитане под килима на ексцесии и злоупотреба със сила от страна на полицията

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK