Мерки за подобряване качеството на въздуха в Русе

На 20 юли 2017 година Общинският съвет в Русе приема „Програма за опазване на околната среда” на територията на общината за периода 2017-2020 година.  В нея Община Русе е определена като проблемна по отношение състоянието на атмосферния въздух и е включена в националния списък на още 28 общини в България, които трябва да изготвят програма за повишаване качеството на атмосферния въздух.

Година по-рано, през месец март 2016 г., Община Русе приема и нова Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Русе до 2020 година.

Разработената от научни експерти програма от 128 страници доказва, че през половината дни от отоплителния сезон в Русе (особено през месеците ноември, декември и януари) среднодневните превишения на фини прахови частици (ФПЧ 10) превишават допустимите стойности от 50 µg/m3, като често са дори над 5 пъти над нормата! Измерванията и анализите на експертите са показали, че дори и през летния период (юли, август) често се получават превишения от 1,5-2 пъти над допустимото.

Експертите са категорични, че наднорменото замърсяване на територията над Русе с фини прахови частици е придобило систематичен характер и на практика няма квартал в града, жителите на който да са пощадени от наказанието да дишат отрови! Нещо повече, експертите доказват, че отровните облаци се разпростират и над съседните на Русе населени места.

Анализът на замърсяванията на въздуха с ФПЧ 10 показва, че приблизително половината от тях се дължи на битовото отопление, а за по около една четвърт отговорността носят промишлените предприятия и транспорта (в т. ч. и лошата пътна инфраструктура).

Ясно са дефинирани четири основни промишлени източника на замърсяване („Топлофикация – Русе” ЕАД, „Монтюпе” ЕООД, „Керос” ЕАД и „Гора инвест” АД), които генерират близо 90 % от промишленото замърсяване според аналитичната част от програмата.

В програмата са разписани и мерки, които Община Русе следва да предприеме, за да изпълни поставените цели за намаляване на замърсения русенски въздух. Мерки, които гражданите напразно очакват от години да предприеме администрацията на кмета Пламен Стоилов…

Има обаче и нещо още по-скандално! Никъде в уж „новата” Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Русе за периода 2015-2020 година не става и дума за другите фини прахови частици, които са още по-опасни убийци на човешкия живот – ФПЧ 2,5. Те не са предмет на анализа на експертите, не фигурират в програмата, за тях Община Русе на практика не носи отговорност. А именно те са особено вредни за алвеолите на всички нас –  човешките същества, особено за бебетата и малките деца…

Ето защо, след стотиците сигнали на граждани през последните години до местната власт и отговорните институции в Русе, след поредицата от протести на русенци и след даваните напразни обещания досега, се обръщаме към кмета Пламен Стоилов и неговата администрация с настояване за предприемане на бързи и неотложни действия за изпълнение на приетите от Общината ангажименти по двете програми, като настояваме за реално ​намаляване на концентрациите на ФПЧ ​2,5 ​и ФПЧ​ 10​ до достигане изискванията на законодателството на ЕС – средногодишна концентрация от 25 µg/m​3​ за ФПЧ ​2,5 ​и 40 µg/m​3​ за ФПЧ​ 10​, при не повече от 35 превишения за  нормите за ФПЧ​ 10​ за календарна година и без превишения на​ ​нормите за ФПЧ ​2,5​ за календарна година, както и за спазване на средно денонощната норма от 50 µg/m​3 за ФПЧ​ 10​.

Предлагаме следните мерки, които общинска администрация да разгледа и да предприеме действия по изпълнението им през 2018 година, като считаме, че те ще допринесат за подобряване качеството на атмосферния въздух в града:

I . Средносрочни и дългосрочни мерки

 1. Повишаване контрола и публичност на наложените санкции на граждани и фирми, свързани със замърсяване на околната среда

Гражданите следва да разполагат с публична информация каква част от санкциите, налагани по Наредбата за опазване на околната среда, приета от Община Русе, реално са събрани и как глобите довеждат до намаляването на незаконни и вредни практики за замърсяване на атмосферния въздух.

 1. Монтиране на слънчеви панели и колектори за топла вода върху покривите на общински сгради

Община Русе действително има ограничени правомощия относно прекратяването на практиката по предоставяне на социални помощи за отопление във вид на нискокалорични въглища тип „брикети” и дърва, както и замяната им с високоефективни енергийни алтернативи,  доколкото тези дейности се изпълняват от Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията по социално подпомагане. ​ За сметка на това общината разполага с възможности при добро планиране и финансов мениджмънт да инициира монтиране на слънчеви панели и колектори за топла вода на покривите на общински сгради, включително ясли, детски градини, училища и болници, за да прекрати ползването на твърдо гориво във всички подобни сгради, където то се използва.

 1. Продължаване изграждането на мрежа от велоалеи и създаване на общинска система за велосипеди под наем.

Една от мерките за намаляване броя на граждани, които ежедневно ползват автомобилите си за придвижване в града и така спомагат за замърсяването на въздуха , е чрез изграждане на мрежа от велоалеи. Задължително е и изграждането на удобни и достатъчно големи велопаркинги пред обществени сгради, супермаркети, кина и в най-посещаваните туристически обекти.

Изграждането на система от велосипеди под наем не само ще насърчи жителите на града да ползват екологичен транспорт, но може и да се ползват като алтернативна форма на придвижване на туристи за разширяване обхвата на посещаваните обекти от културно-историческото наследство на града. С цел минимализиране на разходи и по-добра видимост на системата е възможно същата да се изгради под формата на публично-частно партньорство. В този случай общината може да предостави терени за изграждане на стоянки за велосипеди под наем, а частният оператор да поеме закупуването им срещу възможност за реклама. Необходимо е да се предложат атрактивни ценови условия за гражданите, както и възможности за закупуване на седмични и месечни карти за ползване на велосипеди​ ​под наем.

 1. Ограничаване на практиките по ръчно метене на улици и тротоари

В Бюджет 2018 да се заложат средства и да се предвидят мерки за поетапно ограничаване ръчното метене и замяната му със специализирана техника, гарантираща отстраняване на праха от настилките без разпрашаване, там където позволява пътната инфраструктура.

 1. Обновяване на автобусния парк с електрически автобуси за градски транспорт

В Бургас, София и Плевен през лятото на 2017 г. започна пробно тестване на електрически автобуси, които да обслужват пътниците, ползващи обществен транспорт. Необходимо е община Русе да демонстрира желание за смяна на автобусния парк и да търси варианти за финансиране на закупуване на електрически автобуси, които са с нулеви вредни емисии. Подобна мярка следва да залегне в програмните документи на местната администрация, защото към настоящия момент в тях присъстват единствено оправдания за невъзможността за справяне със замърсяването на атмосферния въздух.

 1. Устойчиво управление, поддръжка и развитие на зелената система в гр. Русе

Изграждането на обществени и жилищни сгради, търговски комплекси и паркинги често е с приоритет пред опазването, поддържането и развитието на зелената система. Тези порочни практики, които се утвърждават с мълчаливото съгласие на местната администрация, противоречат както на общия устройствен план на Русе, така и на приложимата нормативна уредба, която определя колко „зелена” площ за широко и специфично ползване се пада на всеки жител​.

Без адекватна зелена система, която да пречиства въздуха, е невъзможно да се справим с постоянните превишавания на нивата на ФПЧ​ 10​ и ФПЧ​ 2,5​. Настояваме Община Русе да спре да извършва спорадични залесявания в минимален обем, често само заради PR ефект, а да изпълни задълженията според Общия устройствен план от 2007 г. Необходимо е спиране на произволните сечи, извършвани от служители на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” и предприемане на мерки по ефективна защита, поддръжка и разширяване на системата от паркове и градини в Русе, вкл. мащабни залесявания и почиствания на изоставени зелени площи.

 1. Въвеждане на паркинг-автомати , промяна в ценовите вставки за краткосрочно паркиране

Н​астоящият модел на таксуване на престоя в т. нар. „Синя зона“ не способства за намаляване замърсяването на въздуха (особено в централните части на града), където потокът от автомобили е голям. Монтирането в „Синя зона“ на паркинг автомати, позволяващи изчисляването времето на престой според депозираната сума е добър начин за обективно, неманипулируемо таксуване. Предложението ни е таксуването за първия 1 час да е върху база 3 лв./час, а за престой над това време да се таксува по 1 лв./час. Мотивите ни са: по-високата цена за краткосрочно паркиране ще намали текучеството на автомобили в работен режим, отделящи изгорели газове (един пристига, след 30 мин. освобождава място, друг пристига и т. н.). Ще се стимулира дългосрочното паркиране, а в такъв режим  на паркиране съответно се минимализира количеството  изгорели газове. Инвестицията в  паркинг-автомати е с висока възвръщаемост и е превенция за корупционни и некоректни взаимоотношения.

 8.​ ​Създаване на единна, електронна и общодостъпна информационна система за състоянието на въздуха в Русе.

Притеснени сме от факта, че в град Русе атмосферното замърсяване се отчита и работи само с данните на 2 лицензирани станции, в точки често далеч от възловите за замърсяване места. Общината не е предвидила общодостъпен начин за информиране на населението за нивото и най-проблемните зони на замърсяване. За пример, в много европейски градове е въведен дневен Air Quality Index (индекс за качество на въздуха), който се обявява се по всички обществени места и местни информационни канали. До момента, Община Русе не предприема мерки за разговор и евентуално партньорство с представители на формираната доброволческа градска мрежа от електронни устройства, отчитащи атмосферни параметри и вече свързани в единна система помежду си.

Предлагаме Община Русе да въведе мерки за:

 • Изграждане на собствена общинска мониторингова система за измерване замърсеността на въздуха в реално време. Със средства от общинския бюджет през 2018 година да бъдат закупени и раздадени по определени критерии и под обществен контрол поне 100 мобилни електронни устройства за измерване качеството на въздуха;
 • Информиране на населението на интернет страницата на Общината и в местни електронни и печатни медии за очакваните превишения на средно денонощните нива на ФПЧ;
 • Периодичен призив към гражданите, вкл. и на електронните градски табла, да ограничат ползването на лични превозни средства;
 • Показване по електронните табла на състоянието на атмосферния въздух в пиковите часове и зоните с рисково замърсяване.
 1. Мерки, свързани с прилагане на ограничения при прогноза за превишение на средно денонощните норми (СДН) на ФПЧ​ 10 ​и ФПЧ​ 2,5
 2. При прогноза за превишение на СДН на ФПЧ ​10​ от 51 до 100 µg/m​3 и/или на ФПЧ ​2,5 ​над 25 µg/m​3:
 • Информиране на населението на интернет страницата на общината и в местни електронни и печатни медии за очакваните превишения на СДН на ФПЧ;
 • Призив към гражданите да ограничат ползването на лични превозни средства и да се придвижват пеша, чрез масов градски транспорт или велосипеди;
 • Увеличаване таксата за паркиране в т. н. „Синя зона” два пъти;
 • Ежедневно миене на уличната пътна мрежа;
 • Намаляване цената на билета в градския транспорт на 0,50 ст.
 1. При прогноза за превишение на СДН на ФПЧ ​10​ над 100 µg/m​3​ или на ФПЧ ​2,5​ над 25 µg/m​3
 • Информиране на населението на интернет страницата на общината и в местни електронни и печатни медии за очакваните превишения на СДН на ФПЧ;
 • Призив към гражданите да ограничат ползването на лични превозни средства и да придвижват пеша, чрез масов градски транспорт или велосипеди;
 • Увеличаване таксата за паркиране в т. нар. „Синя зона” три пъти;
 • Ежедневно миене на уличната пътна мрежа;
 • Безплатно ползване на масов градски транспорт от гражданите в диапазона 07:00 – 10:00 и 16:00 – 20:00.

ПП „Движение ДА, България“ – Русе очаква предложените от нас мерки да бъдат внесени за разглеждане и настояваме за реални действия по тях от общинска администрация!

Местна организация

на ПП „Движение ДА България”  – Русе

Регион:

Русе
PlaceholderThumbnail

Още новини

Христо Иванов: Ако ГЕРБ влезе в открита коалиция с ДПС и с ИТН като смокинов лист, това ще коста ужасно много на Борисов и той го знае

Христо Иванов: Ако ГЕРБ влезе в открита коалиция с ДПС и с ИТН като смокинов лист, това ще коста ужасно много на Борисов и той го знае

Христо Иванов ще се закълне и ще напусне парламента

Христо Иванов ще се закълне и ще напусне парламента

„Да, България“ няма да участва в излъчването на и подкрепата за правителство в 50-ото Народно събрание

„Да, България“ няма да участва в излъчването на и подкрепата за правителство в 50-ото Народно събрание

Христо Иванов подаде оставка като председател на “Да, България”, отказва се от мястото си на народен представител

Христо Иванов подаде оставка като председател на “Да, България”, отказва се от мястото си на народен представител

Христо Иванов: Излезте, гласувайте и потопете офертата на Борисов и Пеевски!

Христо Иванов: Излезте, гласувайте и потопете офертата на Борисов и Пеевски!

Ивайло Мирчев: Не можем да си позволим още 5-7 години загубено време за България

Ивайло Мирчев: Не можем да си позволим още 5-7 години загубено време за България

Всички новини

Медиатека

Христо Иванов - без филтър

Христо Иванов - без филтър

Таня Андреева: Над 1/3-та от медицинските сестри в страната са над 62-годишни

Таня Андреева: Над 1/3-та от медицинските сестри в страната са над 62-годишни

Антоанета Цонева: ГЕРБ показа, че без одобрението на ДПС не може да взема решения и отиваме на избори

Антоанета Цонева: ГЕРБ показа, че без одобрението на ДПС не може да взема решения и отиваме на избори

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK