Мерки за алтернативно управление 2018-2019

Позиция на ПП „ Движение Да България“ относно Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 година в сферата ЕНЕРГЕТИКА

В ПП „Движение Да България“ работи тематична група за политики в сектор Енергетика, съставена от енергийни експерти, членове на движението. След учредяването на местните организации, работната група ще координира и подпомага политиките на регионално ниво. Освен това, енергийните политики ще бъдат координирани с другите работни групи в областите икономика, околна среда, здравеопазване и др.

ПП Да България има визия за развитието на Енергетиката на България и ще се бори с всички средства за постигането на заложените в устава на партията цели, а именно:

 • Укрепване на независимостта и професионализма на институциите;
 • Създаване на работещи регулатори, охраняващи правилата за свободна конкуренция;
 • Спиране на бюджетните кражби;
 • Справяне с бедността чрез ускорен икономически растеж;
 • Увеличаване на конкурентоспособността на българския бизнес;
 • Ефективна политика на национална сигурност, гарантираща енергийната независимост на страната, опазването на природните ѝ ресурси и здравето и живота на гражданите;

Развитието на енергийната политика на ПП „Движение Да България“ ще се основава на следните принципи:

 • Ограничение на ролата на държавата до тази на защита на националния интерес, правата на потребителите, ограничаване на корупцията и създаване на условия за развитие на чиста, устойчива и достъпна енергетика. Минимална намеса на държавата в енергийния пазар в ролята на инвеститор и търговец;
 • Развитието на енергетиката да бъде не за сметка, а в синхрон с опазването на околната среда или повишаване на конкурентноспособността на българския бизнес.

Вярваме, че природните дадености, предриемчивостта на българина и натрупаната експертиза в енергийня сектор са добра основа за развитие на чиста, конкуретна, достъпна и печеливша енергетика.

В същото време изразяваме несъгласие с държавната политика в сектора до момента. Резултатите са очевидни и плачевни, особено ако състоянието в енергетиката и икономиката в България се сравни с това на другите страни в ЕС.

 • Енергийната интензивност на икономиката е най-лоша в ЕС. Българската иконоимка харчи 4-пъти повече енергия за производство на единица БВП от средното за ЕС.
 • България има над два пъти по-висок дял на енергийно бедни потребители спрямо средното за ЕС. А същевременно в „Резюме на доклад на Световната Банка“ публикувано от МЕ е дефинирано, че 100% от населението на страната са енергийно бедни.
 • Висока степен на зависимост от внос на енергийни ресурси (природен газ, нефт, гориво за АЕЦ, гориво за транспорта) от един източник – по неконкурентни условия и цени и без разработена алтернатива.
 • Липса на каквато и да било енергийна стратегия относно транспорта. Дори в мерките на АУЕР, чиято работа е да насърчава и контролира енергийната ефективност в България тотално липсват всякакви действия свързани с транспорта и/или транспортната политика.
 • Назначенията в регулаторите и мениджмънта на държавните енергийни компании са обвързани с политически зависимости, смените на ръководители са чести, липсва дългросрочна визия и професионален подбор. За последните 9 години в най-големите енергийни дружества са сменени над 40 изпълнитени директори, като в много случай те не се задържат дори по една година на този пост.
  Липсата на визия и професионален мениджмънт, както и политическите и корупционни зависимости водят до плачевни финансови резултати, загробващи и неефективни държавни проекти. Това е в явен контраст с резултатите на компаниите с държавно участие в региона на ЦИЕ.
  Продължаване на практиките свързани с непрозрачни публични търгови процедури за непазарни цени на енергийни продукти. (справка сделката от август за 110 МВт базов товар)
  Тотална липса на капацитет в КЕВР. Дългосрочната политика на подтискане на дейността на КЕВР, чрез Парламентарната Комисия За Надзор Дейността На КЕВР (наскоро преправена в подкомисия на комисията по Енергетика). Макар КЕВР да е независим орган по Закон дефакто всяко нейно действие подлежи на директна санкция от парламентарната група за Енергетика. Допълнително бюджета на КЕВР търпи постоянни съкращения водещи до невъзможност на КЕВР да си върши работата. Например навсякъде в Европа комисиите като КЕВР разполагат със системи за наблюдение и откриване на манипулации в енергийните пазари. В КЕВР дори не разполагат със система за документооборот за обработка на жалбите. КЕВР е органът в България, който може да открива, разследва, контролира и санкционира манипулации на Българския енергиен пазар (в цялост и съвкупност: горива, води, ток, газ и пр.), а същевременно тенденциозно се ограничава неговата възможност да осъществява тези дейности. Подобно отношение не може да се открие към КЗК, КЗП, СЕМ или КФН!

 

Накратко това означава: бедност, замърсяване на околната среда, повече болести и кражба на национален ресурс.

 

Преглед на управленската програма и първите 100 дни

ПП „Движение Да България“ се противопоставя на безкрайни лъжливите оправдания с „Брюксел” и на безгръбначната политика на просене на субсидии от фондове и отлагане на екологични мерки срещу имитация на реформи. България е част от ЕС и следва да работи активно за националните си интереси и интересите на ЕС, а не да „обръща паланчиката” всяка година като дребен тарикат.

България може да има друга съдба.

С правилна дългосрочна държавна политика енергийният сектор може да запази и увеличи броят на високплатените работни места, да се преоритентира към чисти устойчиви технологии и експорт на услуги и продукти, а държавните дружества след реформиране да станат ефективни и печеливши за крайните собственици – данъкоплатците и техните акционери.

Какви решения даваме ние?

Докато е извън парламента, ПП „Движение Да България“ ще работи като активна опозиция с конкретни мерки и предложения към институциите. Ще търсим подкрепа и идеи както от членовете на движението, така и от други експерти и организации.

Експертният екип на ПП „Движение Да България“ ще изпрати своето становище по отношение на изработваната в момента нова Енергийна стратегия на Република България и ще следи в детайли действията и бездействията на администрацията. Членове на партията са участват активно в редица екологични и други инициативи в сектор енергетика, в това число и чрез поддържане на контакт с Европейскта Комисия по делото за злоупотреба с господстващо положение срещу „Газпром“.

Очертан е първоначален и пакет от мерки и препоръки, които ще развиваме в бъдеще:

Цели на ПП Да България

Проблеми в сектора

Решения

Укрепване на независимостта и професионализма на институциите

 • Изпълнителни директори и бордовете на държавните енергийни компании се избират без публичен конкурс, назначенията са кратковременни, без ясна перспектив, мандат и визия за развитие.

 • Задължителен публичен конкурс за държавните компании с открито представяне на визиите за развитие и изслушване.

 • Разработване и публикуване на бизнес план за развитие на държавните компании, както и отчитане на резултатите.

 • Певръщане на основните компании в публични дружества чрез листване на миноритарни дялове на борсата с цел пвишване на прожрачноста и отчетността пред обществото и акционерите.

Създаване на работещи регулатори, охраняващи правилата за свободна конкуренция

 • Политически лица извън КЕВР оказват натиск за земане/ незвемане на решения.

 • Бюджетът на КЕВР, числеността и експертизиата на служителите не позволяват адекватно регулиране на пазара (КРС, например, има 4 пъти по-голям бюджет при 4 пъти по-малък пазар).

 • Невъзможност на КЕВР да открива и санкционира злоупотреби в сектора

 • Развитие на капацитета на КЕВР, включително чрез засилване на експетния капацитет и актуализация на бюджета и числения състав на комисията, позволяващ извършването на адекватни проверки, ценови решения и защита на потребителите.

 • Приемане на Етичен кодекс на КЕВР и АУЕР.

 • Протоколиране и публикуване на протоколите от всички срещи на членове на КЕВР с представители на изпълнителната и законодателна власт, както и с представители на частни компании.

 • Увеличаване на капацитета на КЕВР с изграждане на система за мониторинг и превенция на злоупотреби на енергийния пазар. Изискване съгласно регламентите за REMIT и EMIR.

Спиране на бюджетните кражби

Бюджета се ощетятва директно и индиректно чрез:

– държавни инвестиции в мегаломански проекти без ясна икономическа изгода и съмнителни екологични параметри;

– нарушения и непрозрачни обществени поръчки;

– лоши практики при продажбата на енергия от държавни дружества;

 • Незабавно публикуване и обществена дискусия на доклади и разчети на БЕХ, БАН, Министерство на енергетиката и външни консултанти относно изграждането на нови мощности от АЕЦ. Решение за отказ от инвестиции в случай, че икономическите и екологичните параметри на проектите са необосновани.

 • Одит на практиките за продажба на ел. енергия от страна на НЕК и АЕЦ Козлодуй и задължителни публични инструкции за повишаване на прозрачността на такива сделки.

 • Ежегоден одит на обществените поръки в сектор Енергетика от страна на АДФИ.

Справяне с бедността чрез ускорен икономически растеж

Увеличаване на конкурентоспособността на българския бизнес

Държавата, чрез нейната недалновидна политика дава грешни сигнали и рамки за развитие на частния бизнес (пример – безкрайната агония на проекта Белене, фалшиво обещание за нови работни места).

 • Насърчаване (чрез премахване на административните бариери) на развитието на местни, възобновяеми, устойчиви енергийни източници.

 • Реформа на държавния сектор в енергетиката, излизането на държавата от несвойствени дейности и спиране на заробването с огромни енергийни проекти с недоказана икономическа целесъобразност.

 • Децентрализация на производството на енергия, чрез множество малки производители и доставчици.

 • Олекотяване и забързване на административните процедури по инсталиране на малки производствени мощности за собствени нужди (напр. соларни панели върху собствен покрив и пр.)

 • Въвеждане на смарт грид – отчитане и публикуване на енергията в реално време за всички видове потребители и консуматори.

 • Въвеждане на Net Metering: възможността по един и същи електромер да се консумира и произвежда електроенергия.

 • Осигуряване на политики за успешен енергиен преход (трансформация) чрез насърчаване на пре-квалификацията на работещите в сектора на въгледобивната индустрия и ядрената енергетика.

 • Програми за насърчаване на мерките за енергийна ефективност в индустрията, транспорта и бита.

 • Създаване условия за развитие на технологии на бъдещето, например чрез стимулиране на развойни центрове  за технологии за съхранение на енергия, IT решения за енергетиката и електромобили.

Ефективна политика на национална сигурност, гарантираща енергийната независимост на страната, опазването на природните ѝ ресурси и здравето и живота на гражданите

Днес България продължава да внася мръсни и опасни енергоизточници при неконкуретни цени и условия – ядрено гориво, природен газ и нефт. Чрез паричните потоци от тази дейност могат да се финансират политически, медийни и лобистки кръгове, които компрометират националната сигурност.

 • Отстояване на националния интерес при взаимоотношнията с доставчици на енергийни ресурси, които поставят икономиката в зависимост.

 • Активна и открита политика в отношенията с Газпром съгласно европеските принципи и ценности.

 • Промени в данъчното законодателство и трансферното ценообразуване на суровини, които да ограничат избягването на данъчно облагане на печалбите в България (по примера на Лукойл).

 

В заключение, призоваваме всички граждани на Република България, независимо от политическите им възгледи, да изискват действие и държат отговорни институциите, които имат отношение към бъдещето на страната и качеството на живот на децата и следващите поколения!


Индикатори

1) Енергийна интензивност на икономиката (брутно крайно потребление разделено на БВП)

Послание: Българската икономика има 4 пъти по-голяма енергийна интензивност от средната за ЕС (448-БГ, 120-ЕС28). Държавата следва да развие и популяризира мерките за енергийна ефективност, за да се повиши конкурентноспособността на бизнеса.

Източник: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec360&plugin=1

2) Енергийна бедност

Послание: България има два пъти по-висок дял на енергийно бедни спрямо ЕС. Това означава, че въпреки относително по-ниските цени на енергия, разликата в доходите води до затруднения в плащането на разходите за ел. енергия и отопление. Държавата следва да приложи адекватна политика за подпомагане на енергийно бедните домакинства, като в същото време ограничи необосноватите помощи и ненужно субсидиране на клиенти, които могат да заплащат.

Източник: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/INSIGHT_E_Energy%20Poverty%20-%20Main%20Report_FINAL.pdf , стр 15

3) Политически зависимости и назначения

Послание: Държавните дружества в сектор енергетика се уравляват непрофесионално, без дългосрочна визия заради временни конюнктурни политически назначения. За изминалите 9 години в НЕК, БЕХ, АЕЦ КОЗЛОДУИЙ, ЕСО, БУЛГАРГАЗ са сменени над 40 изпълнителни директори. За сравнение за същия период CEZ a.s. и EVN AG са сменили изпълнителните си директори само веднъж. Държавата следва да извърши професионален подбор на мениджмънта, който да разработи и приложи дългосрочна визия за развитие на компаниите в типичните сфери на дейност с цел повишаване на доходността за данъкоплатците.

Източник: https://public.brra.bg/Checkups/Verifications/HistoryView.ra?guid=31ed08e9-3560-4f08-87c5-b941a45d97ab&ident=001000&subDeed=111216

НЕК ЕАД – 12 изпълнителни сменени директори за 9 години; БЕХ ЕАД – 9 изпълнителни директори за 9 години; АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД – 7 изпълнителни директори за 9 години; ЕСО ЕАД – 5; БУЛГАРГАЗ ЕАД 8;

 

 

 

Още новини

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Националния съвет на „Да, България!“ предлага план за това как ПП-ДБ да тестват наличието на готовност за реформи в 50-ото Народно събрание като предпоставка за участие в реализацията на третия мандат

Националния съвет на „Да, България!“ предлага план за това как ПП-ДБ да тестват наличието на готовност за реформи в 50-ото Народно събрание като предпоставка за участие в реализацията на третия мандат

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

Всички новини

Медиатека

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Христо Иванов в 120 минути

Христо Иванов в 120 минути

Божидар Божанов: За да решим политическата криза, реформата в съдебната власт трябва да бъде изведена на преден план

Божидар Божанов: За да решим политическата криза, реформата в съдебната власт трябва да бъде изведена на преден план

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK